Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τo Έργο της Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας στο πλαίσιο της δράσης Biv. του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε. βάση των ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2021-2022

Για περισσότερες πληροφορίες,
1010_APOTELESMATA_5.pdf